Mk 11, 1-10 Wjazd Jezusa do Jerozolimy
Słowa Ewangelii według świętego Marka:
Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, Jezus posłał dwóch spośród swoich uczniów i rzekł im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie oślę uwiązane na którym jeszcze nikt z ludzi nie siedział. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was kto pytał, dlaczego to robicie, powiedzcie: „Pan go potrzebuje i zaraz odeśle je tu z powrotem”». Poszli i znaleźli oślę przywiązane do drzwi z zewnątrz, na ulicy. Odwiązali je, a niektórzy ze stojących tam pytali ich: «Co to ma znaczyć, że odwiązujecie oślę?» Oni zaś odpowiedzieli im tak, jak Jezus polecił. I pozwolili im. Przyprowadzili więc oślę do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze, a On wsiadł na nie. Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki zielone ścięte na polach. A ci, którzy Go poprzedzali i którzy szli za Nim, wołali: «Hosanna. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które przychodzi. Hosanna na wysokościach».
Oto słowo Pańskie.

O g ł o s z e n i a    d u s z p a s t e r s k i e   na   d z i e ń :


29 marca 2015 roku – Niedziela Palmowa Męki Pańskiej.


 • Dzisiejsza niedziela to Niedziela Palmowa Męki Pańskiej. Kościół obchodzi pamiątkę wjazdu Chrystusa Pana do Jerozolimy dla dokonania swego Paschalnego Misterium. Rozpoczyna się „Wielki Tydzień, który jest przeznaczony na wspomnienie Męki Chrystusa, poczynając od Jego mesjańskiego wjazdu do Jerozolimy”. Podczas każdej Mszy św. odbędzie się błogosławieństwo palm. Dzisiaj można nabyć je w naszym kościele.
 • Jutro przypada 8 rocznica posługi biskupiej w Archidiecezji Warszawskiej przez Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego, Ks. Kardynała Kazimierza Nycza.
 • Przypominamy, że w związku ze zbliżającymi się świętami Wielkiej Nocy pragniemy przybyć do chorych z posługą kapłańską 31 marca - wtorek. Prosimy o zgłaszanie chorych do jutra 30 marca, którzy chcieliby przystąpić do spowiedzi wielkanocnej i przyjąć Komunię św.
 • Dziewczynki, chętne do sypania kwiatków podczas Rezurekcji zapraszamy na próbę w środę tj. 1 kwietnia po Mszy św. wieczornej.
 • W Wielki Czwartek w kościołach katedralnych odprawia się przed południem Mszę Krzyżma, w czasie której poświęca się oleje. Kapłani odmawiają przyrzeczenia złożone przy święceniach. W związku z tym Mszy św. o godz. 8.00 nie będzie. Mszę Wieczerzy Pańskiej będziemy sprawować o godz. 18.00. Rozpocznie się Święte Triduum Paschalne.
 • 2 kwietnia, w czwartek przypada 10 rocznica śmierci św. Jana Pawła II.
 • 3 kwietnia - Wielki Piątek Męki Pańskiej. Za udział w adoracji i ucałowanie krzyża podczas liturgii Męki Pańskiej można uzyskać odpust zupełny. Ofiary złożone przez wiernych przeznaczone będą na Grób Pański w Jerozolimie.
 • W Wielki Piątek Męki Pańskiej, a jeśli to możliwe, także w Wielką Sobotę, aż do Wigilii Paschalnej, wszędzie zachowuje się post paschalny.
 • Od tego roku, nabożeństwa Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek nie będzie.
 • 3 kwietnia – pierwszy piątek miesiąca.
 • 4 kwietnia, pierwsza sobota miesiąca
 • W Wielką Sobotę na odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych należy przynieść świece.
 • 5 kwietnia, to Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Dziewczynki chętne do sypania kwiatków prosimy aby zgłosiły się do zakrystii z koszyczkami o godz. 5.45. Serdecznie zapraszamy.
 • Procesja rezurekcyjna jest uroczystym ogłoszeniem Zmartwychwstania Chrystusa i wezwaniem całego stworzenia do udziału w triumfie Zmartwychwstałego. Rozpocznie się o godz. 6.00 rano, poprowadzi ją i Słowo Boże wygłosi ks. Wojciech Turek – paulista.
 • Do dzisiejszego tygodnika „Gość niedzielny” jest dołączona płyta DVD z filmem Mela Gibsona „Pasja”.


W I E L K I   T Y D Z I E Ń

Ś w i ę t e   T r i d u u m   P a s c h a l n e

w   p a r a f i i   Ś w i ę t e j   R o d z i n y

 

Wielki Czwartek

Ustanowienie eucharystii i kapłaństwa, Jezus uczy braterskiej miłości

 

M s z a    W i e c z e r z y    P a ń sk i e j  godz. 18.00

 

Eucharystia


 

Wielki Piątek

Rozważanie i adoracja Męki Pańskiej

Jutrznia o godz.: 8.00, adoracja

 

L i t u r g i a   M ę k i   P a ń s k i e j    godz.:     18.00

 

 

Wielka Sobota

W Wielką Sobotę Kościół trwa przy grobie Pańskim, rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa oraz zstąpienie Jezusa do otchłani

W modlitwie i poście oczekuje na Jego Zmartwychwstanie.

 

Jutrznia 8.00,  błogosławieństwo pokarmów po jutrzni do godz.: 17.30

 

Golgota


 

Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego

 

W I E L K A    N O C

 

W i g i l i a   P a s c h a l n a    godz.: 20.00  -
ta noc jak dzień zajaśnieje...

Przynosimy świece  -  odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

 

Golgota


DZIEŃ  PAŃSKI

 

Procesja rezurekcyjna godz.: 6.00 (niedziela)

 

Msze święte: po procesji 9.00,  10.30,  12.00,  18.00, 19.30Spowiedź w Wielkim Tygodniu: poniedziałek – środa

Przed każdą Mszą Świętą i wieczorem dokąd będą chętni
5 kwietnia 2015 roku – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego.

 • Wszystkim parafianom i gościom z okazji Świąt Wielkanocnych, w imieniu własnym i księży tutaj pracujących życzę, by blask Miłości Zmartwychwstałego Chrystusa napełnił nas niewypowiedzianą radością, dodał sił, odwagi w wierze, był podporą w strapieniu i umocnieniem w codziennym życiu. Niech czas Świąt przepełniony będzie pogodą ducha, Chrystusowym pokojem i Bożą Miłością.
 • Jutro – poniedziałek – w Oktawie Wielkanocy - drugi dzień świąt Msze św. W naszym kościele wg porządku niedzielnego tj. 7.30; 9.00; 10.30; 12.00; 18.00 i 19.30.
 • Jutro podczas wszystkich Mszy św. będzie zbierana taca na KUL. Za złożone ofiary w imieniu rektora i społeczności akademickiej składam serdeczne Bóg zapłać.
 • Osiem początkowych dni Okresu Wielkanocnego stanowi Oktawę Wielkanocy. Obchodzi się je jako uroczystości Pańskie, dlatego w piątek, 10 kwietnia można spożywać pokarmy mięsne.


6 kwietnia 2015 roku – poniedziałek w Oktawie Wielkanocy.

 • Dzisiaj, poniedziałek wielkanocny, drugi dzień świąt. Msze św. w naszym kościele wg porządku niedzielnego tj. 7.30; 9.00; 10.30; 12.00; 18.00 i 19.30.
 • Podczas każdej Mszy św. jest zbierana taca na KUL. Za złożone ofiary w imieniu rektora i społeczności akademickiej składam serdeczne Bóg zapłać.
 • 10 kwietnia – piątek w Oktawie Wielkanocy – można spożywać pokarmy mięsne.
 • Osiem początkowych dni Okresu Wielkanocnego stanowi Oktawę Wielkanocy. Obchodzi się je jako uroczystości Pańskie.
 • Najbliższa niedziela, to niedziela Miłosierdzia Bożego (Niedziela Biała).

Mapa Parafii Świętej Rodziny

M s z e    ś w .

Dni powszednie: 8.00, 18.00
Niedziele i święta: 7.30, 9.00, 10.30 - rodzice z dziećmi, 12.00, 18.00, 19.30 - młodzież
Inne nabożeństwa...